• Home
 • Europese Culturele Hoofdstad 2018

Europese Culturele Hoofdstad 2018

CH2018

Vooraankondiging: Printing, an artistic way of intercultural communication

  In 2018 is Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa. Het thema waar alles rond wordt opgezet is “mienskip”, gemeenschap. Het gaat daarbij, kort samengevat, om steeds wisselende gemeenschappen waarin de mens leeft en ook over de diverse relaties tussen al die gemeenschappen. Gemeenschappen zijn in deze zin dus niet starre verbanden (waarbinnen men vroeger dikwijls leefde).

Het Fries Grafisch Museum en De Hynsteblom (beide te Joure) hebben het plan opgevat om een drukkersproject te organiseren, juist omdat de drukkunst zo’n wezenlijke rol speelde en speelt in de communicatie tussen gemeenschappen.

In de loop van april zal duidelijk worden hoe een en ander definitief vorm krijgt. Drukkers zullen vanaf juni/juli worden uitgenodigd om deel te nemen. Dan zijn ook randvoorwaarden en richtlijnen bekend. Via de website van DidM en via de Nieuwsbrief willen we iedereen informeren.

Wie nu al meer wil weten kan zich richten tot organisatoren, Gerard de Lange (FGM) en Karel Gildemacher. Voorlopig kan daartoe het emailadres karel@gildemacher.com worden gebruikt.

Verzonden mei 2015

 

Ljouwert European Cultural Capital 2018

Versie 24052016 Projectplan: Printing, an artistic way of intercultural communication  

1. Inleiding

The title of CH2018 is ‘Iepen Mienskip’. ‘Iepen’ is the Frisian word for ‘open’, whereas ‘Mienskip’ represents our sense of community. CH2018 connects different kinds of communities with each other. This is why the slogan in the bid book is Criss-Crossing Communities. Since the invention of printing in the 15th century, the than new medium of using loose letters and a printing press, has been evaluated up to the most important medium in connecting people, diachronically as well as synchronically. Still a lot of “private printers”, connected in small press communities like the Dutch Drukwerk in the marge use the technique Gutenberg (and followers) invented. The Fries Grafisch Museum (located in Museum Joure) and small press De Hynsteblom (also in Joure)[1] have taken the initiative for an exchange printing project[2] with the title Printing, an artistic way of intercultural communication. Every participating printer in this project makes an individual free (artistical) print, leaflet or booklet on the theme, according to the guidelines of the printing project[3] .  

2. Thema, vraagstelling en achtergrond

Het thema van het ‘printing project’ sluit direct aan bij het hoofdthema van LWd2018, het verbinden van verschillende gemeenschappen en het subthema ‘Lân fan Taal’. Deelnemende drukkers wordt gevraagd zich te laten inspireren door de kunst en het ambacht van ‘boekdruk’ zoals die in de loop van de eeuwen een steeds vernieuwende rol hebben gespeeld in de communicatie tussen mensen en gemeenschappen. Iedere deelnemende drukker maakt gebruik van eigen materialen en is volledig vrij in de keuze van papier, ornamenten, beelden en/of teksten, kleurgebruik e.d.  

3. Aanleiding voor de start van het project

De aanleiding voor de start van het project wordt gevormd door de wens te participeren in CH2018 op grond van het feit, dan wel de overtuiging, dat de (boek)drukkunst voor de communicatie tussen gemeenschappen een onmisbare schakel was (en trouwens ook nog is). Het Fries Grafisch Museum – onderdeel van Museum Joure[4] – toont dagelijks hoe drukwerk tot stand kwam en demonstreert op donderdagen voor het publiek hoe zetten en drukken op de historische machines in zijn werk ging.  

4. Doelstelling

Het doel van het project is mensen te tonen op welke wijzen drukkunst een rol speelde, speelt en kan spelen in de communicatie tussen mensen en gemeenschappen.  

5. Beoogde resultaat/resultaten

De door de deelnemende drukkers gemaakte drukwerken worden verzameld / gebundeld in een doos of foudraal die daarvoor speciaal[5] zal worden gemaakt. Een groot aantal “printsels” zullen worden geëxposeerd in het tentoonstellingskabinet van het Fries Grafisch Museum te Joure en wellicht samen met een aansluitende selectie van historisch drukwerk uit de collectie van Tresoar in een speciaal kabinet van de Lwd2018 Lân en Taal – tentoonstelling van Tresoar in Leeuwarden[6]. Voor het basisonderwijs (groep 6/7/8) wordt een les over ornamenten in de drukkunst ontwikkeld; enkele groepen zullen de gelegenheid krijgen om in het Fries Grafisch Museum met de voor het project gegoten ornamenten te drukken.  
 1. Programma van Eisen
De drukwerken dienen aan hoogstaande artistieke en ambachtelijkje kwaliteitseisen te voldoen, daartoe zullen drukkers in Nederland, België, Groot-Brittannië en Duitsland worden uitgenodigd. Achteraf vindt geen beoordeling plaats, tenzij er sprake is van een ernstige afwijking van de guidelines, grove nalatigheid of een onverwacht ernstig gebrek aan kwaliteit.   6.1. Randvoorwaarden
 1. Elk drukwerk dient te voldoen aan de eisen die in de richtlijnen staan aangegeven.
 2. Elk drukwerk dient op het afgesproken tijdstip op een nader te bepalen adres te zijn afgeleverd
 3. Elke Europese taal, kleine taal of dialect kan (indien de drukker dat wenst), in het drukwerk worden gebruikt. Er zijn geen talige beperkingen.
 4. Het maximale aantal drukkers wordt bepaald op ca. 40, het minimum, om het project op bedoelde wijze doorgang te laten vinden, is ca. 25.
 

7. Risicoanalyse

Het project kan op verschillende terreinen risico’s lopen. Hierna zijn enkele opgesomd.
Risico Maatregel Verantwoordelijk
 
Zwakke organisatie Verbreding organisatie
 
Financieel tekort In begroting snijden of geld vinden Organisatie
 
Vertraging in participatie deelnemers Wervingsactie via Drukwerk in de Marge (netwerk) en drukkers gericht benaderen Organisatie
 
Vertraging in voortgang tijdens het drukken Regelmatig / tijdig monitoren Organisatie
 
Weinig publiciteit Nieuws op websites brengen / persberichten e.d. Organisatie / Museum Joure / CH2018
 
Mogelijk gebrek aan kwaliteit Critisch zijn bij acceptatie deelnemers Organisatie / eventueel externe kenners vragen (DidM)
 
Verschillende werkzaamheden (drukwerk èn tentoonstellingen; onderwijsactiviteit) Taken verdelen / afstemmen Organisatie / Museum Joure / Tresoar / vrijwilligers
 

8. Randvoorwaarden uitvoering

 1. Het project start na instemming / acceptatie door CH2018[7].
 2. Bij onvoldoende toegezegde/ vrij zeker te verwachten financiële middelen bij de start van het project vindt zodanig overleg plaats met CH2018 dat het project eventueel vooraf zo wordt bijgesteld dat de begroting sluitend wordt, dan wel dat het project in deze vorm wordt afgeblazen.
 3. Bij problemen tijdens het verloop van het project wordt CH2018 door de projectorganisatie tijdig op de hoogte gebracht.
   

9. Fasering en planning

Fase (Tussen)resultaten/producten Startdatum Einddatum Wie verantwoordelijk
1. Initiatieffase Projectplan December 2015 April 2016 Organisatie / CH2018
2. Definitiefase Informatiebrief drukkers[8] Mei 2016 Juni 2016 Organisatie / DidM
3. Begrotingsfase Kostenbegroting Maart 2016 Mei 2016 Organisatie
4. Financieringsfase Begrotingsdekking April 2016 Juli 2016 Organisatie / CH2018
5. Wervingsfase Deelnemerslijst Juli 2016 September 2016 Organisatie
6. Evaluatiefase Tussentijdse evaluatie / definitief bepalen van “go or no go”. November 2016 December 2016 Organisatie / CH2018
7. Startfase Nieuwsbrief voor deelnemers / persbericht Januari 2017 Organisatie
8. Expositiefase Tresoar Expositieopzet Zomer 2016 Organisatie / Tresoar
9. Voortgangsfase Overzicht / rapportage vorderingen drukwerk Mei 2017 Mei 2017 Organisatie
10. Voortgangsfase Nieuwbrief deelnemers / persbericht Mei 2017 Organisatie / CH2018
11. Afrondingsfase 1 Stapel drukwerk Vanaf januari 2017 Oktober 2017 Deelnemers / Organisatie
12. Afrondingsfase 2 Dozen regelen / Colofon drukken Oktober 2017 November 2017 Organisatie / FGM
13. Expositiefase Tresoar 2 Inrichting December 2017 December 2017 Tresoar
14. Expositiefase FGM Inrichting December 2017 December 2017 FGM / Museum Joure
15. Eindfase Presentaties / openingen December 2017 Koppermaandag begin Januari 2018 Organisatie / Tresoar / FGM / CH2018
16. Verzorgingsfase II Educatief deelproject Januari 2018 april 2018 Organisatie / Museum Joure
  [1] The persons directly involved are Gerard de Lange (FGM) and Karel F. Gildemacher (De Hynsteblom). They form the ‘organisation’ as mentioned below. [2] This kind of an exchange project has been organised with succes several times by Drukwerk in de Marge. De Hynsteblom has been active in quite a lot of those projects. [3] The formal technical guidelines and the planning etc. have been explained in an invitation letter. [4] Museum Joure heeft zich als enige museum in Fryslân sterk gericht op ambachten. Er zijn afdelingen t.a.v. koffie en thee, Friese Klokken, koper (messing) gieten en koper slaan en meubels terwijl het Fries Grafisch Museum helemaal is gericht op de grafisch ambachten. [5] Daartoe zal een ervaren creatieve dozenmaker om advies worden gevraagd. [6] De kosten van de expositie in Tresoar worden in principe in het totaalbudget van de exposities in Tresoar – project Lân fan Taal – meegenomen (mededeling Bert Looper, directeur Tresoar) [7] Een afvaardiging van de organisatie (de heren Smit en Jorritsma) heeft zich zeer positief over het project uitgelaten en nog enkele adviezen gegeven ter verbetering. In een tweede overleg zal over financiële ondersteuning door CH2018 worden gesproken. [8] De uitnodiging en de richtlijnen – in Nederlands en Engels – worden eind mei / begin juni 2016 verspreid.  

Uitnodiging

  Ljouwert/Leeuwarden, European capital of Culture 2018

  Printing, an artistic way of intercultural communication

Een project dat deel uit maakt van ‘Lân fan taal’ (Land van taal)’

  De titel van CH2018 in Leeuwarden is ‘Iepen Mienskip’. ‘Iepen’ is het Friese woord voor ‘open’, waarbij ‘Mienskip’ staat voor ons gevoel van gemeenschap. CH2018 verbindt verschillende typen gemeenschappen met elkaar. Dat is het hoofdthema. Daarom is de slogan in het bidbook Criss-Crossing Communities.

Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst in de 15de eeuw, is het dan nieuwe medium van het gebruik van losse letters en een drukpers geëvolueerd tot het belangrijkste medium om mensen te verbinden, zowel diachroon als synchroon. Nog steeds zijn een aantal ‘private printers’, verbonden in kleine drukkersgemeenschappen zoals de Nederlandse stichting Drukwerk in the marge, die de techniek gebruiken welke door Gutenberg (en zijn navolgers) is uitgevonden.

Het Fries Grafisch Museum (gehuisvest in Museum Joure) en margedrukkerij De Hynsteblom (ook in Joure) hebben het initiatief genomen voor een drukwerkuitwisselingsproject met de titel Printing, an artistic way of intercultural communication (Drukken, een artistieke wijze van interculturele communicatie)

Elke aan het project deelnemende drukker maakt een individueel vrij (artistiek) drukwerk, blad of boekje passend bij het thema en in overeenstemming met de richtlijnen van het project. De resultaten zullen worden gebundeld in een speciaal foedraal of doos en worden geëxposeerd op tenstoonstellingen in Leeuwarden (Tresoar) en in Joure (Museum Joure).

  Uitgenodigd zijn hierbij artistieke en/of op traditionele manier werkende drukkers zoals die (meestal) actief zijn in eigen z.g. margedrukwerkplaatsen, grafische musea of werkplaatsen of ‘printingschools’ in Europa

  Het maximum aantal deelnemers is 40. Er wordt naar gestreefd dat de helft daarvan uit andere landen van Europa dan Nederland afkomstig is.

Richtlijnen voor deelname

Aanmelding

 1. Een drukker die wenst deel te nemen stuurt voor de sluitingsdatum, 15 oktober 2016, een deelnameverzoek via e-mail of brief naar de organisatie. Aanmelding houdt in dat de deelnemer instemt met de richtlijnen en de planning. Bij de aanmelding wordt naam en adres van de pers en/of worden de naam of namen van de drukker(s) vermeld.
 2. De organisatie stuurt de deelnemer een ontvangstbevestiging en wanneer selectie definitief is een acceptatiebrief. Indien zich problemen voordoen, zullen drukkers worden ingelicht.
 3. De organisatie kan de inschrijving eerder sluiten wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt.
Drukwerk en planning

 1. De keuze van papier is vrij. We adviseren echter minimaal 110 grs. en wanneer een enkel blad wordt gebruikt 200 grs..
 2. De drukker is vrij om een plano te maken, op een enkel blad, gevouwen of niet, of een werk te maken dat uit meer bladzijden bestaat.
 3. De drukker is vrij om al dat niet teksten te gebruiken, illustraties toe te voegen, speciale vormen of ornamenten toe te passen enz.
 4. De organisatie stelt iedere deelnemer zeven identiek gegoten ornamenten ter beschikking. Het betreft het stilistische blad van de waterlelie, een ‘pompeblêd’ dat een symbolische rol vervult in de Friese heraldiek en op de Friese vlag.
 5. Het is verplicht minimaal een van de ornamenten (bedoeld in 7) te verwerken in het drukwerk. Daarmee wordt via het lelieblad een verbinding gecreëerd tussen alle individuele werken.
 6. Het maximumformaat van het werk is 250 mm x 170 mm (h x b). Wanneer de drukker een groter vel papier wil gebruiken dan moet het blad door de drukker zelf tot het maximumformaat worden gevouwen voor het drukwerk bij de organisatie wordt ingezonden.
 7. Iedere drukker is vrij in de keuze van de wijze(n) van drukken, indien minimaal een drukgang in klassieke boekdruk/hoogdruk plaats vindt.
 8. Elke drukker maakt 65 exemplaren en levert zijn werk uiterlijk 1 oktober 2017 om niet in bij de organisatie.
 9. Samen met het in te zenden drukwerk informeert de drukker de organisatie over de naam van de drukker / naam van de pers en, indien het van toepassing is, een naam van het werk. De organisatie zal een alles omvattende colofon maken waarin de vermelde namen worden opgenomen.
 10. Alle drukkers behouden het geestelijk eigendom van hun drukwerk. Het is de organisatie toegestaan om enkele exemplaren tegen een door hen vastgestelde prijs te verkopen om het project met de opbrengst daarvan deels te bekostigen.
 11. De organisatie heeft het recht met de bundel naar buiten te treden. Indien in de media een bijdrage van een drukwerk expliciet wordt getoond, dan spant de organisatie zich in om de naam rechthebbende te doen vermelden.
 12. Alle deelnemende drukkers zullen een exemplaar van de verzameling in het foedraal of de doos ontvangen.
 13. Volgens planning wordt het project gepresenteerd rond Koppermoandei / Koppermaandag 2018.
 14. Indien het project voldoende financiële ondersteuning zal verwerven – wat op dit moment nog niet zeker is – zal de organisatie iedere deelnemende drukker een kleine tegemoetkoming in de verschillende te maken kosten doen toekomen na het afsluiten van het project.
 15. De drukker dient de organisatie onmiddellijk te informeren wanneer zich onverwachte problemen voor doen.
 16. De organisatie zal gedurende de loop van het project de deelnemers informeren over nieuws, zo mogelijk via een website en relevante informatie via e-mail doorgeven.
  Initiatiefnemers: Gerard de Lange en Karel F. Gildemacher

Organisatieadres:      Postadres: Fries Grafisch Museum

t.a.v. Gerard de Lange Postbus 75 8501 CA Joure E-mail adress: CH2018@gildemacher.com        

Invitation

  Ljouwert/Leeuwarden, European capital of Culture 2018

    Printing, an artistic way of intercultural communication

A project as a part of ‘Lân fan taal’ (Country of language)

  The title of CH2018 is ‘Iepen Mienskip’. ‘Iepen’ is the Frisian word for ‘open’, while ‘Mienskip’ represents our sense of community.

CH2018 connects different kinds of communities with each other. That is the main theme. This is why the slogan in the bid book is Criss-Crossing Communities.

Since the invention of printing in the 15th century, this new medium of using loose letters and a printing press has been considered as the most important medium in connecting people, diachronically as well as synchronically.

Even today a large number of ‘private printers’, connected in small press communities such as the Dutch Drukwerk in the marge use the technology Gutenberg (and followers) invented.

The Fries Grafisch Museum (located in Museum Joure) and small press De Hynsteblom (also in Joure) have taken the initiative for an exchange printing project with the title Printing, an artistic way of intercultural communication .

Every participating printer in this project makes an individual free (artistical) print, leaflet or booklet on the theme, according to the guidelines of the printing project .

The results will be gathered in a special cover or box and showed at exhibitions in Leeuwarden (Tresoar) and Joure (Museum Joure).

  Invited are hereby European printers working in artistic and / or according traditional media, usually as private or small printers in their own workshops, typographic museums or in schools of printing

  The maximum number of participants is 40. It is our objective that half of them originate from other countries in Europe than the Netherlands.

Guidelines for participation

Application

 1. Printers who wish to participate must send in their application by e-mail or letter by October 15th, 2016, stating their agreement to the guidelines in this document and giving the names of the press and the printer(s), and their address.
 2. The organisers will send an acknowledgement of the application. By December 1st 2016 (or earlier) the selected participants will receive a letter of acceptance. Printers will be kept informed of any changes or problems.
 3. The organisers may end the period for applications before the date mentioned under 1 when the maximum number of participants has been reached.
Printing and planning
 1. The paperchoice is free. However, we recommend at least 110 g/m2 and if using a single unfolded sheet 200 g/m2
 2. The printer is free to make to produce a folded or unfolded broadsheet, or a multiple-page pamphlet.
 3. The printer is free in his choice using texts, illustrations, specific forms, ornaments etc.
 4. The organisation provides every participant seven identical specially casted ornaments, i.e. a leaf of the yellow water lily, a ‘pompeblêd’, which occupies a symbolic role in Frisian heraldry and on the Frisian flag.
 5. It is obligatory to make use of at least one of the ornaments (mentioned under 6) in the printwork. That implies that the leaf of the water lily connects all individual works.
 6. The maximum finished size is 250 mm x 170 mm (h x w). If the printer wishes to use a larger sheet of paper, it should be folded to the maximum size by the printer himself before sending the printwork to the organisation.
 7. Every printer is free in his choice of printing medium, provided that at least one form is printed in traditional letterpress.
 8. Every printer makes 65 copies and sends the copies by October 1, 2017 at the latest to the organisation.
 9. Each entry must be accompanied by the name of the printer and the press name and, if appropriate, the name or title of the work. The organisation will produce a general colophon including the information provided.
 10. All printers preserve their intellectual property. The organisaters are free to sell a small number of copies to cover some project costs.
 11. The organisation has the rights of all project publicity. If one or more of the prints is going to be published in the media, the organisation wlll do effort the name(s) of the printer(s) involved are mentioned.
 12. All participating printers will receive a copy of the complete collection in the container or box.
 13. We are planning, to launch the project Koppermoandei 2018 (i.e. Coppermonday, the Dutch ‘Printers’ Monday, traditionally the first Monday after Twelfth Night).
 14. If the project gains enough financial support – which is not yet certain at this moment – the organisation will allocate a small sum to every participating printer to cover some of the costs.
 15. The printer has to inform the organisation immediately when unexpected problems arise / occur.
 16. The organisation will send all relevant information and news during the course of the project to the participants by e-mail or, if possible, fia a website.
    Initiators: Gerard de Lange and Karel F. Gildemacher

Organisationaddress:

Postaladdress: Fries Grafisch Museum t.a.v. Gerard de Lange Postbox 75 NL 8501 CA Joure E-mail address: CH2018@gildemacher.com    

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.