Over KFG

Gildemacher Naamkundig en Cultuurhistorisch onderzoek en advies wordt geleid door:

Karel F. Gildemacher (Sneek, 1946)
Sinds 1968 gehuwd met A.I. Oppenhuizen, vader van vier (uitwonende) zonen.

Belangrijkste opleidingen/diploma’s:
 • Akte van bekwaamheid volledig bevoegd onderwijzer, Sneek 1967
 • Derde graads onderwijsbevoegdheid Biologie, Groningen 1970
 • Derde graads onderwijsbevoegdheidAardrijkskunde, Groningen 1972
 • Akte van Bekwaamheid A Middelbaar onderwijs Fries, Leeuwarden 1973
 • Akte van bekwaamheid B Middelbaar onderwijs Fries, Leeuwarden 1978
 • Doctoraal examen Letteren, Universiteit van Groningen 1979 Hoofdvak: Friese taal- en letterkunde. Bijvakken: Nedersaksische taal- en Letterkunde / Nieuwe geschiedenis
 • Promotie tot doctor in de Letteren, Universiteit van Amsterdam 1993 dissertatietitel: Waternamen in Friesland Promotor: Prof. Dr. D.P. Blok (UvA); Co-promotor: Prof. Dr. H.D. Meijering (VU)
 • Diverse, meest kortlopende cursussen op verschillende terreinen
Relevante werkervaring:
 • Medewerker in vaders tuinonderhoudbedrijf ca. 1956-1968
 • Medewerker Sneeker Nieuwsblad free-lance 1966-1968
 • Onderwijzer lager onderwijs Lollum 1968-1969
 • Leraar Biologie/Aardrijkskunde/Geschiedenis Mulo/Mavo Joure 1969-1975
 • Leraar Fries/Aardrijkskunde Havo/VWO Leeuwarden (Lienward-college, thans Comenius) 1975-1977
 • Leraar Fries HAVO/VWO Heerenveen (Nassau-college, thans Bornegocollege) 1974-1990
 • Docent Fries (i.c.taalwetenschap) lerarenopleiding voortgezet onderwijs (Noordelijke
 • Hogeschool Leeuwarden en voorgangers = NHL) 1980-1991
 • Studieleider lerarenopleiding Fries MO-B (NHL en voorgangers) 1986-1990
 • Docent Taalonderwijs m.n. Fries bij de lerarenopleiding basisonderwijs (Christelijke Hogeschool
 • Noord-Nederland en voorgangers = CHN – thans Stenden) 1975-1992
 • Medewerker Taal en cultuur Omrop Fryslân september 1992 – december 2001
 • Stafmedewerker interimmanagement Educatieve Faculteit CHN 1992-1993
 • Adjunct-directeur Educatieve Faculteit CHN 1993-oktober 1996
 • Waarnemend directeur Educatieve Faculteit CHN oktober 1996 – mei 1998
 • Directeur Instituut Onderwijs (= voorm. Educatieve Faculteit) CHN mei 1998 – maart 2002
 • Taalkunde/Naamkunde/CultuurcolumnistLeeuwarder Courant januari 2002 – augustus 2009
 • Adviseur College van Bestuur CHN belast met speciale taken – in deeltijd – maart 2002 – mei 2007
 • Wetenschappelijk medewerker Naamkunde Fryske Akademy – in deeltijd – maart 2002 – maart 2007
 • Gastdocent toponymie Rijksuniversiteit Groningen sinds 2005
Overige maatschappelijke activiteiten/functies:
 • Penningmeester Provinciale Hervormde Jeugdraad 1968-1972
 • Bestuurslid Fries Scheepvaartmuseum 1966-1970
 • Voorzitter Culturele Raad Haskerland 1970-1978
 • Voorzitter Museum Johannes Hesselhuis Joure 1976-1991.
 • Lid diverse provinciale adviescommissies m.b.t. de Friese taal en cultuur 1970-1980
 • Bijzonder ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Skarsterlân (i.v.m. Boerebrulloft) 1985-2004
 • Voorzitter Nammekundich Wurkferbân Fryske Akademy sinds 1988
 • Lid Fryske Akademy sinds 1990
 • Lid redactie Fryske Nammen 1988 – 1996 (laatste publicatie)
 • Lid redactie Naamkunde (voor Nederland) 1991 – 2010 (opheffing tijdschrift)
 • Lid Adviescommisie voor het vaststellenvan Nederlandse Aardrijkskundige namen van de Koninklijke Nederlands Academie van Wetenschappen te Amsterdam sinds 1991
 • Voorzitter Adviescommisie Friese aardrijkskundige namen van de Fryske Akademy sinds 1992
 • Lid wetenschappelijk raad van advies Staring Instituut Doetinchem  1992 -2005
 • Voorzitter / lid diverse adviescommissies
 • Werkend lid Stichting Drukwerk in de Marge (bibliofiele boekdrukkers)