1973 – 1980

Reklamefolder foar:
Ut in grien forline
1973, De Hynsteblom
leeg
Ut in grien forline
Gedichten fan Karel F. Gildemacher
1973, De Hynsteblom
 leeg
Reklamefolder foar:
It Hörnster Almenak
1973, De Hynsteblom
 leeg
It Hörnster Almenak
Karel F. Gildemacher
1973, De Hynsteblom
Trijegeaster Ballade
Gelegenheidsfers fan Karel F. Gildemacher
1973, De Hynsteblom
 leeg
Literatuer & biweging
Essee fan Karel F. Gildemacher
1973, De Hynsteblom
 leeg
Reklamefolder foar:
Gau wer hwerhinne
1974, De Hynsteblom
 leeg
Gau wer hwerhinne
Tink-tel- en tekenboek fan Gildemacher en dy
1974, De Hynsteblom
 leeg
Reklamefolder foar:
It Hörnster Almenak
1974, De Hynsteblom
 leeg
Founslist
De Hörne
1974, De Hynsteblom
 leeg
It Hörnster Almenak
Karel F. Gildemacher
1974, De Hynsteblom
 leeg
It moat wol prachtich wêze
Fers fan Karel F. Gildemacher as nijjierswinsk
1974, De Hynsteblom
 leeg
Plakkers
Lûke / Triuwe  
1975, De Hynsteblom
 leeg
It Hörnster Almenak
Karel F. Gildemacher
1975, De Hynsteblom
Nijjierswinsk
Fers fan Karel F. Gildemacher
1976, De Hynsteblom
 leeg
Seker, Blauwe Piter is un Sneker
Fersen yn it Snitsers fan Karel F. Gildemacher
1976, De Hynsteblom
 leeg
Nijjierswinsk
Fers fan Karel F. Gildemacher
1977, De Hynsteblom
 leeg
Reklamefolder foar:
de Frije Fryske Folksmerk
1977, De Hynsteblom
Letterlappe
Letterproef mei sprek- wurden
1977, De Hynsteblom
 leeg
Folksmerk – Frij en Frysk
Eigenmakke Frysk jild
1977, De Hynsteblom
 leeg
Retteket
Kaartspultsje
1977, De Hynsteblom
 leeg
Letterproef
Karel F. Gildemacher
1977, De Hynsteblom
 leeg
Earetsjinst
Liturgy dooptsjinst Gerrit Bernlef Gildemacher
1978, De Hynsteblom
 leeg
Oerein
Ferkiezingsbiljet foar list njoggen by de Provin- sjale Steateferkiezings
1978, De Hynsteblom
 leeg
Fûnslist 2
De Jouwer
1978, De Hynsteblom
 leeg
De wei nei in machts- monopaolje
Protestprintwurk
1978, De Hynsteblom
 leeg
Tûgels
Fersen fan Karel F. Gildemacher
1978, De Hynsteblom
 leeg
Haikû
Samle haikû fan Lieuwe Hornstra
1978, De Hynsteblom
 leeg
Aan den Rijn
Fers dan Elias Annes Borger
1979, De Hynsteblom
 leeg
Het lied van het wees- huis van A’dam
Fersen songen troch H.F. Blaauw
1979, De Hynsteblom
 leeg
Nijjierswinsk
Karel F. Gildemacher
1980, De Hynsteblom
 leeg
Libben hout
Karel F. Gildemacher
1980, De Hynsteblom
 leeg
Dat frekte Frysk
Sân houtgravueres fan Dirk Kerst Koopmans
1980, De Hynsteblom
 leeg
En it barde
Fers fan Willem Abma
1980, De Hynsteblom
 leeg
Hy droeg uwe smerten
Fers fan J. Revius
1980, De Hynsteblom