• Home
  • Produksje-oersjoch

Produksje-oersjoch

10
Yes
None
1
1000000
Naam...
/?page_id=819

Fûnslist folslein

Thumbnail

Categorieën:

1973-1980
Hy droeg uwe smerten
Hy droeg uwe smerten Image
Fers fan J. Revius, yn 17de ieusk Frysk oerset troch D.A. Tamminga. De Jouwer, 1980. 420x585 mm. Plano. Boekdruk, sân kleuren. Sinjearre. 50 eks. Net mear te keap.
Nijjierswinsk
Nijjierswinsk Image
Fers fan Karel Ferdinand Gildemacher. [s.l.; s.a.]. 170x115mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. Net mear te keap.
Seker, Blauwe Piter is un Sneker
Seker, Blauwe Piter is un Sneker Image
Fersen yn it Snitsers fan Karel Ferdinand Gildemacher. De Jouwer, 1976. 230x122 mm. 32 bls. Boekdruk, twa kleuren. 200 eks. Twadde druk 150 eks. Net mear te keap.
Nijjierswinsk
Nijjierswinsk Image
Fers fan Karel Ferdinand Gildemacher. ill [s.l.; s.a.]. 145x190 mm. Plano. Boekdruk, trije kleuren. Net te keap.
It Hörnster Almenak
It Hörnster Almenak Image
Waarfoarsizzings, boerewiisheid, resepten (fan Artina Oppenhuizen) en it Jouter Brulloftsliet (fan boargemaster Ph.J.I.M. Houben). Haskerhoarne, 1974. 150x100 mm. 40 bls. Boekdruk, seis kleuren. Nite en lime. 250 eks. Net mear te keap.
It moat wol prachtich wêze
It moat wol prachtich wêze Image
Fers fan Karel Ferdinand Gildemacher as nijjierswinsk. [s.l.; s.a.]. 155x115 mm. 4 bls. Boekdruk, ien kleur. Ill. stimpel. Teard. 50 eks. Net te keap.
Plakkers
Plakkers Image
Lûke / Triuwe. De Jouwer, [s.a.]. 45x75 mm. 2 Plano's yn pûdsje. Boekdruk, twa kleuren. 100 eks. Net mear te keap.
Founslist
Founslist Image
De Hörne, 1974. 148x115 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. Teard. Net te keap.
It Hörnster Almenak
It Hörnster Almenak Image
Bertedata Fryske literêre figueren; resepten (fan Artina Oppenhuizen); advizen; fersen. Haskerhoarne, 1973. 150x100 mm. 40 bls. Boekdruk, seis kleuren. Nite en lime. 250 eks. Noch te keap. € 2,50
Reklamefolder foar It Hörnster Almenak
Reklamefolder foar It Hörnster Almenak Image
Reklamefolder foar it Hörnster Almenak foar 1975. Haskerhoarne, 1973. 155x115 mm. Plano. Boekdruk, fjouwer kleuren, twasidich beprinte. Net te keap.
Gau wer hwerhinne
Gau wer hwerhinne Image
Tink- tel- en tekenboek fan Gildemacher en dy. Tekeningen fan Ferdinand en Meije Gildemacher. De Hörne, 1974. 148x105 mm. 40 bls. Stinsele en boekdruk, twa kleuren.Ill. Nite en lime. 125 eks. Noch te keap € 2,00
Reklamefolder foar Gau wer hwerhinne
Reklamefolder foar Gau wer hwerhinne Image
Reklamefolder foar Gau wer hwerhinne. De Hörne, 1974. 148x115 mm. Plano. Boekdruk twa kleuren. Net te keap.
Literatuer & biweging
Literatuer & biweging Image
Essee fan Karel Ferdinand Gildemacher ( = Blauskrift 1). De Hörne, 1973. 145x105 mm. 20 bls. Stinsele. Omkaft en titelpagina yn boekdruk, twa kleuren. Nite en lime. 100 eks Noch te keap. € 1,50
Trijegeaster Ballade
Trijegeaster Ballade Image
Gelegenheidsfers fan Karel Ferdinand Gildemacher. Haskerhoarne, 1973. 148x105 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. 250 eks. Net mear te keap.
It Hörnster Almenak
It Hörnster Almenak Image
Reklamefolder foar it Hörnster Almenak foar 1974. Haskerhoarne, 1974. 155x115 mm. Plano. Boekdruk, fjouwer kleuren, twasidich beprinte. Net te keap.
Reklamefolder foar It Hörnster Almenak
Reklamefolder foar It Hörnster Almenak Image
Reklamefolder foar it Hörnster Almenak foar 1974. Haskerhoarne, 1974. 150x105 mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. Net mear te keap.
Reklamefolder foar Ut in grien forline
Reklamefolder foar Ut in grien forline Image

Reklamefolder foar Ut in grien forline. Haskerhoarne, 1973. 297×210 mm. Plano. Stinsele. 50 eks. Net te keap.

Reklamefolder foar de Frije Fryske Folksmerk
Reklamefolder foar de Frije Fryske Folksmerk Image
Reklamefolder foar de Frije Fryske Folksmerk. De Jouwer, 1977. 250x230 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. Net mear te keap.
Letterlappe
Letterlappe Image
Letterproef mei sprekwurden. De Jouwer, [s.a.]. 346x500 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. Net mear te keap.
Folksmerk - Frij en Frysk
Folksmerk - Frij en Frysk Image
Eigenmakke Frysk jild. [s.l.; s.a.]. 68x122 mm. Plano. Boekdruk, fiif kleuren, twasidich beprinte. 150 nûmere eksimplaren. Net mear te keap.
En it barde
En it barde Image
Fers fan Willem Abma. De Jouwer, 1980. 174x127 mm. 32 bls. Boekdruk, twa kleuren. Hânbûn. 200 eks. Net mear te keap.
Dat frekte Frysk
Dat frekte Frysk Image
In hânfol sizwizen. De Jouwer, 1980. 125x122 mm. 28 bls. Boekdruk, trije kleuren. Naaid en lime. 145 eks. Net mear te keap.
Libben hout
Libben hout Image
Sân houtgravueres fan Dirk Kerst Koopmans mei (Fryske) teksten fan D.K. Koopmans en Karel F. Gildemacher. De Jouwer, 1980. 165x180. 16 bls. Gravueres yn wriuwdruk fan D.K. Koopmans. Tekst yn boekdruk, twa kleuren. 24 nûmere eks. Net mear te keap.
Nijjierswinsk
Nijjierswinsk Image
Fûnsnijs en letteroersjoch, De Jouwer, 1980. 500x370. Dûbeldtearde plano op trochsichtich fetfrij papier. Boekdruk, twa kleuren. 50 eks. Net te keap.
Het lied van het wees- huis van A'dam
Het lied van het wees- huis van A
Blaauw. Printe as draailiet. De Jouwer, [s.a.]. 425x430 mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. 75 nûmere eks. Net mear te keap.
Thit sint tha sogen keran
Thit sint tha sogen keran  Image
Aldfryske tekst út in Hunsingoaer hânskrift. De Jouwer, 1979. 600x315 mm. Plano. Boekdruk, fiif kleuren. 30 eks. Net mear te keap.
Aan den Rijn
Aan den Rijn Image
Fers fan Elias Annes Borger. Nederlânstalich. De Jouwer, 1979. 222x153 mm. 20 bls. Boekdruk, ien kleur. Naaid. 75 nûmere eks. Noch te keap € 7,50.
Nijjierswinsk
Nijjierswinsk Image
"Minsken binn' as wolkens, oeral dêr't hja komme berint de loft". [s.a.; s.l.]. 125x180. Plano mei trije lagen. Boekdruk, trije kleuren. 45 eks. Net te keap.
Haikû
Haikû Image
Samle haikû fan Lieuwe Hornstra. De Jouwer, 1978. 145x125 mm. 60 bls. Boekdruk, ien kleur. Naaid en bûn. 100 nûmere en sinjearre eks. Net te keap.
Tûgels
Tûgels Image
Fersen fan Karel Ferdinand Gildemacher. De Jouwer, 1978. 175x150 mm. 48 bls. Boekdruk, twa kleuren. Naaid en bûn. 250 eks. Noch te keap. Priis € 7,50.
De wei nei in machts- monopaolje
De wei nei in machts- monopaolje Image
Protestprintwurk. [s.l.;s.a.]. 110x80. X bls. Krantepapier. Omkaft en ien bledside boekdruk, 4 kleuren. Lime. 75 eks. Net mear te keap.
Fûnslist 2
Fûnslist 2 Image
De Jouwer, 1978. 142x116. 8 bls. Boekdruk, ien kleur. Teard. 250 eks. Net te keap.
Oerein
Oerein Image
Ferkiezingsbiljet foar list njoggen by de Provinsjale Steateferkiezings. Makke op fersyk fan Sybe Sybesma. [s.l; s.a.]. 465x325 mm. Plano. Boekdruk, trije kleuren. 150 eks. Noch te keap. Priis € 1,-.
Earetsjinst
Earetsjinst Image
Liturgy dooptsjinst Gerrit Bernlef Gildemacher op 26 febrewaris 1978 te Broek. [s.l; s.a.] 250x163. 4 bls. Boekdruk, ien kleur. Teard. 200 eks. Net te keap.
Letterproef
Letterproef Image
[s.l.; s.a.]. 353x350 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. 10 eks. Net te keap.
Retteket
Retteket Image
Kaartspultsje. [s.l.; s.a.]. 100x70 mm. 32 spylkaarten en 1 kaart mei spulregels yn in doaske. Boekdruk, twa kleuren.100 eks. Net mear te keap
Ut in grien forline
Ut in grien forline Image
Gedichten fan Karel Ferdinand Gildemacher. Haskerhoarne, 1973. 175x115 mm. 32 bls. Stinsele. Omkaft yn boekdruk, twa kleuren. Nite/ lime. 100 nûmere eks. Net mear te keap.
1981-1985
t Is mar wat je sien wille
t Is mar wat je sien wille Image
Fersen yn it Snitsers fan Karel F. Gildemacher. De Jouwer, 1983. 100x165 mm. 36 bls. Boekdruk, trije kleuren. Hânbûn. 250 eks. Noch te keap. Priis € 8.-
NO gjin KrUSAket noch SSovNJET
NO gjin KrUSAket noch SSovNJET  Image
Protestbiljet. [s.l.; s.a.]. 605x390 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. 50 eks. Net te keap.
Huning
Huning Image
Kwatryn fan Obe Postma út 1928. De Jouwer, Koppermoandei 1983. 195x300 mm. Plano. Boekdruk, fiif kleuren. 100 eks. Net mear te keap.
Fan waar en wyn ferlein
Fan waar en wyn ferlein Image
Fersen fan Akke Wybenga. De Jouwer, 1982. 195x130 mm. 40 bls. Boekdruk, ien kleur. Hânbûn. 250 eks. Noch te keap. Priis € 6.-
Eala
Eala Image
Utnoeging koperen (boere)brulloft Artina en Karel Gildemacher. De Jouwer, 1982. 295x300 mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. Teard. 50 eks. Net te keap.
A-print
A-print Image
Fersen en printen fan Karel F. Gildemacher. De Jouwer, 1982. 170x110 mm. 24 bls. Boekdruk, ferskate kleuren. Naaid en lime. 45 nûmere (yn in mandewiksel fan Drukwerk in de Marge) en 45 net-nûmere eks. Net mear te keap.
Ballads
Ballads Image
Fersen fan Jan Kooistra. De Jouwer, 1981. 110x270 mm. 24 bls. Boekdruk, trije kleuren. Naaid en lime. 150 eks. Noch te keap. Priis € 5.-
Oade oan de Sipel / Oda a la Cebolla
Oade oan de Sipel / Oda a la Cebolla Image
Fers fan Pablo Neruda oerset troch Klaas Bruinsma. De Jouwer, 1981. 175x140 mm. 16 bls. Boekdruk, trije kleuren. Naaid en lime. 150 eks. Net mear te keap.
Fêstlizze
Fêstlizze Image
Fersen fan Hindrik van der Meer. De Jouwer, 1981. 175x122 mm. 32 bls. Boekdruk, twa kleuren. Ill. Naaid en lime. 250 eks. Net mear te keap.
Wolkom freugde fan 'e wrâld
Wolkom freugde fan
Fers fan Gysbert Japix yn Nijfryske stavering as nijjierswinsk. [s.l.; s.a.]. 135x170, Plano. Boekdruk, ill, stimpels. 100 eks. Net mear te keap.
Friezen ha 'Bakken' op ‘e Beschuitbus plakt
Friezen ha
Reklamebiljet foar plakkers. [s.a.; s.l.]. 500x325 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. 25 eks. Net mear te keap.
Plakkers
Plakkers Image
Plakkers foar op foarriedbussen. [s.a.; s.l.]. 60x100 mm. 6 of 8 Plano's yn in pûdsje. Boekdruk, ien kleur. (Ek earder ferskynden farianten op ûnderskate wizen útfierd). Net mear te keap.
Boerinne fan Staffolo
Boerinne fan Staffolo Image
Fersen en printen fan Karel F. Gildemacher. De Jouwer, 1983. 365x300 mm. 6 Plano's (yn in fûdraal). Boekdruk, ferskate kleuren. 45 nûmere eks. Net mear te keap.
Ride op Ruiter's redens
Ride op Ruiter
In samling klisjees mei taljochting. Ynlieding Douwe Willemsma. De Jouwer, 1985. 140x155 mm. 102 bls. Boekdruk, twa kleuren. Hânbûn. 109 nûmere en 25 net-nûmere eks. Noch te keap. Priis € 25.-
De sprong
De sprong  Image
Fers fan Willem Abma. De Jouwer, Koppermoandei 1985. 140x100 mm. Boekdruk, twa kleuren. 12 bls. Naaid. 125 nûmere eks. Noch te keap. Priis € 3.-
Daar ben je dan in Friesland
Daar ben je dan in Friesland Image
Protesttekst oangeande de behearsking fan it Frysk. [s.a.; s.l.] 428x300 mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. 125 eks. Net mear te keap.
Senesco
Senesco Image
Gedicht fan Douwe A. Tamminga. De Jouwer, Koppermoandei 1984. 100x120 mm. Boekdruk, ien kleur. 9 bls. Teard en lime. 125 nûmere eks. Net mear te keap.
Oan de grinzen
Oan de grinzen Image
Gedicht fan Freark Dam. Printe yn opdracht fan Ph. H. Breuker, F. Dam ta eare. [s.l.], 1984. 650x365 mm. Plano (twa lime bls.). Boekdruk, fjouwer kleuren. 25 nûmere eks. Net mear te keap.
Reklamefolder foar De Hynsteblom
Reklamefolder foar De Hynsteblom Image
Reklamefolder foar De Hynsteblom. De Jouwer, [s.a.]. 200x97 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur.
Borgers Eedt
Borgers Eedt Image
Boargereed fan de stêd Snits. Aldfrysk, mei in oersetting yn it Nijsnitsers. De Jouwer, 1984. Twa plano's yn spejsale slúf. 49 eks.: 248x325 mm. Plano Boekdruk, fjouwer kleuren. Mei laksegel stêd Snits. Oersetting / taljochting 195x300 mm. Plano. Boekdruk. Ien kleur. Noch te keap. Priis € 10,-
Fado
Fado Image
Fers fan Hans van de Waarsenburg. De Jouwer, july 1984. 240x150 mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. Teard. 95 eks. (yn in mandewiksel fan Drukwerk in de Marge / Project De doos die eenmaal open nooit meer dicht). Net te keap.
Reklamekaart foar Ride op Ruiter's redens
Reklamekaart foar Ride op Ruiter
Reklamekaart foar Ride op Ruiter's redens. De Jouwer, [s.a.]. 105x150 mm. Plano. Twasidich beprinte. Boekdruk, twa kleuren. 200 eks. Net mear te keap.
Printbriefkaarten
Printbriefkaarten Image
Tsien ferskillende kaarten, guon mei tekst. De Jouwer, [s.a.] 105x150 mm. en 150x105 mm. Plano. Twasidich beprinte. Boekdruk, ferskate kleuren. Fan elke kaart 99 eks. Guon noch te keap. Priis € 0,50
Aukje, hoort!
Aukje, hoort!  Image
Nederlânsktalich jierdeiliet út de njoggentjinde ieu. Oanpast oan de 75ste jierdei fan A. Oppenhuizen-Blaauw, 5 oktober 1984. [s.l.; s.a.]. 200x150 mm. Plano, Boekdruk, ien kleur. 25 eks. Net te keap.
Aankondiging
Aankondiging Image
Gedichten van Elias Annes Borger te ferskinen by syn 200ste bertedei 15 desimber 1984. De Jouwer, [s.a.]. 200x125 mm. Plano, Boekdruk, twa kleuren. Net te keap.
Gedichten van Elias Annes Borger
Gedichten van Elias Annes Borger Image
Gedichten van Elias Annes Borger. Met inleiding van F.M. Ringnalda. De Jouwer, 1984. 205x138 mm. 120 bls. Offset (Verenigde Jouster Drukkerijen), ien kleur. Hânbûn. 300 nûmere eks. Noch te keap. Priis € 15.-
Make hay when the sun shines
Make hay when the sun shines Image
Gelegenheidssonnet fan Sybe Sybesma [s.a.; s.l.]. 210x297 mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. Printe op fersyk fan de dichter. Net te keap.
1973-1980
Hy droeg uwe smerten Image
Hy droeg uwe smerten
Fers fan J. Revius, yn 17de ieusk Frysk oerset troch D.A. Tamminga. De Jouwer, 1980. 420x585 mm. Plano. Boekdruk, sân kleuren. Sinjearre. 50 eks. Net mear te keap.
Nijjierswinsk Image
Nijjierswinsk
Fers fan Karel Ferdinand Gildemacher. [s.l.; s.a.]. 170x115mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. Net mear te keap.
Seker, Blauwe Piter is un Sneker Image
Seker, Blauwe Piter is un Sneker
Fersen yn it Snitsers fan Karel Ferdinand Gildemacher. De Jouwer, 1976. 230x122 mm. 32 bls. Boekdruk, twa kleuren. 200 eks. Twadde druk 150 eks. Net mear te keap.
Nijjierswinsk Image
Nijjierswinsk
Fers fan Karel Ferdinand Gildemacher. ill [s.l.; s.a.]. 145x190 mm. Plano. Boekdruk, trije kleuren. Net te keap.
It Hörnster Almenak Image
It Hörnster Almenak
Waarfoarsizzings, boerewiisheid, resepten (fan Artina Oppenhuizen) en it Jouter Brulloftsliet (fan boargemaster Ph.J.I.M. Houben). Haskerhoarne, 1974. 150x100 mm. 40 bls. Boekdruk, seis kleuren. Nite en lime. 250 eks. Net mear te keap.
It moat wol prachtich wêze Image
It moat wol prachtich wêze
Fers fan Karel Ferdinand Gildemacher as nijjierswinsk. [s.l.; s.a.]. 155x115 mm. 4 bls. Boekdruk, ien kleur. Ill. stimpel. Teard. 50 eks. Net te keap.
Plakkers Image
Plakkers
Lûke / Triuwe. De Jouwer, [s.a.]. 45x75 mm. 2 Plano's yn pûdsje. Boekdruk, twa kleuren. 100 eks. Net mear te keap.
Founslist Image
Founslist
De Hörne, 1974. 148x115 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. Teard. Net te keap.
It Hörnster Almenak Image
It Hörnster Almenak
Bertedata Fryske literêre figueren; resepten (fan Artina Oppenhuizen); advizen; fersen. Haskerhoarne, 1973. 150x100 mm. 40 bls. Boekdruk, seis kleuren. Nite en lime. 250 eks. Noch te keap. € 2,50
Reklamefolder foar It Hörnster Almenak Image
Reklamefolder foar It Hörnster Almenak
Reklamefolder foar it Hörnster Almenak foar 1975. Haskerhoarne, 1973. 155x115 mm. Plano. Boekdruk, fjouwer kleuren, twasidich beprinte. Net te keap.
Gau wer hwerhinne Image
Gau wer hwerhinne
Tink- tel- en tekenboek fan Gildemacher en dy. Tekeningen fan Ferdinand en Meije Gildemacher. De Hörne, 1974. 148x105 mm. 40 bls. Stinsele en boekdruk, twa kleuren.Ill. Nite en lime. 125 eks. Noch te keap € 2,00
Reklamefolder foar Gau wer hwerhinne Image
Reklamefolder foar Gau wer hwerhinne
Reklamefolder foar Gau wer hwerhinne. De Hörne, 1974. 148x115 mm. Plano. Boekdruk twa kleuren. Net te keap.
Literatuer & biweging Image
Literatuer & biweging
Essee fan Karel Ferdinand Gildemacher ( = Blauskrift 1). De Hörne, 1973. 145x105 mm. 20 bls. Stinsele. Omkaft en titelpagina yn boekdruk, twa kleuren. Nite en lime. 100 eks Noch te keap. € 1,50
Trijegeaster Ballade Image
Trijegeaster Ballade
Gelegenheidsfers fan Karel Ferdinand Gildemacher. Haskerhoarne, 1973. 148x105 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. 250 eks. Net mear te keap.
It Hörnster Almenak Image
It Hörnster Almenak
Reklamefolder foar it Hörnster Almenak foar 1974. Haskerhoarne, 1974. 155x115 mm. Plano. Boekdruk, fjouwer kleuren, twasidich beprinte. Net te keap.
Reklamefolder foar It Hörnster Almenak Image
Reklamefolder foar It Hörnster Almenak
Reklamefolder foar it Hörnster Almenak foar 1974. Haskerhoarne, 1974. 150x105 mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. Net mear te keap.
Reklamefolder foar Ut in grien forline Image
Reklamefolder foar Ut in grien forline
Reklamefolder foar Ut in grien forline. Haskerhoarne, 1973. 297×210 mm. Plano. Stinsele. 50 eks. Net te keap.
Reklamefolder foar de Frije Fryske Folksmerk Image
Reklamefolder foar de Frije Fryske Folksmerk
Reklamefolder foar de Frije Fryske Folksmerk. De Jouwer, 1977. 250x230 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. Net mear te keap.
Letterlappe Image
Letterlappe
Letterproef mei sprekwurden. De Jouwer, [s.a.]. 346x500 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. Net mear te keap.
Folksmerk - Frij en Frysk Image
Folksmerk - Frij en Frysk
Eigenmakke Frysk jild. [s.l.; s.a.]. 68x122 mm. Plano. Boekdruk, fiif kleuren, twasidich beprinte. 150 nûmere eksimplaren. Net mear te keap.
En it barde Image
En it barde
Fers fan Willem Abma. De Jouwer, 1980. 174x127 mm. 32 bls. Boekdruk, twa kleuren. Hânbûn. 200 eks. Net mear te keap.
Dat frekte Frysk Image
Dat frekte Frysk
In hânfol sizwizen. De Jouwer, 1980. 125x122 mm. 28 bls. Boekdruk, trije kleuren. Naaid en lime. 145 eks. Net mear te keap.
Libben hout Image
Libben hout
Sân houtgravueres fan Dirk Kerst Koopmans mei (Fryske) teksten fan D.K. Koopmans en Karel F. Gildemacher. De Jouwer, 1980. 165x180. 16 bls. Gravueres yn wriuwdruk fan D.K. Koopmans. Tekst yn boekdruk, twa kleuren. 24 nûmere eks. Net mear ... Lees meer
Nijjierswinsk Image
Nijjierswinsk
Fûnsnijs en letteroersjoch, De Jouwer, 1980. 500x370. Dûbeldtearde plano op trochsichtich fetfrij papier. Boekdruk, twa kleuren. 50 eks. Net te keap.
Het lied van het wees- huis van A
Het lied van het wees- huis van A'dam
Blaauw. Printe as draailiet. De Jouwer, [s.a.]. 425x430 mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. 75 nûmere eks. Net mear te keap.
Thit sint tha sogen keran  Image
Thit sint tha sogen keran
Aldfryske tekst út in Hunsingoaer hânskrift. De Jouwer, 1979. 600x315 mm. Plano. Boekdruk, fiif kleuren. 30 eks. Net mear te keap.
Aan den Rijn Image
Aan den Rijn
Fers fan Elias Annes Borger. Nederlânstalich. De Jouwer, 1979. 222x153 mm. 20 bls. Boekdruk, ien kleur. Naaid. 75 nûmere eks. Noch te keap € 7,50.
Nijjierswinsk Image
Nijjierswinsk
"Minsken binn' as wolkens, oeral dêr't hja komme berint de loft". [s.a.; s.l.]. 125x180. Plano mei trije lagen. Boekdruk, trije kleuren. 45 eks. Net te keap.
Haikû Image
Haikû
Samle haikû fan Lieuwe Hornstra. De Jouwer, 1978. 145x125 mm. 60 bls. Boekdruk, ien kleur. Naaid en bûn. 100 nûmere en sinjearre eks. Net te keap.
Tûgels Image
Tûgels
Fersen fan Karel Ferdinand Gildemacher. De Jouwer, 1978. 175x150 mm. 48 bls. Boekdruk, twa kleuren. Naaid en bûn. 250 eks. Noch te keap. Priis € 7,50.
De wei nei in machts- monopaolje Image
De wei nei in machts- monopaolje
Protestprintwurk. [s.l.;s.a.]. 110x80. X bls. Krantepapier. Omkaft en ien bledside boekdruk, 4 kleuren. Lime. 75 eks. Net mear te keap.
Fûnslist 2 Image
Fûnslist 2
De Jouwer, 1978. 142x116. 8 bls. Boekdruk, ien kleur. Teard. 250 eks. Net te keap.
Oerein Image
Oerein
Ferkiezingsbiljet foar list njoggen by de Provinsjale Steateferkiezings. Makke op fersyk fan Sybe Sybesma. [s.l; s.a.]. 465x325 mm. Plano. Boekdruk, trije kleuren. 150 eks. Noch te keap. Priis € 1,-.
Earetsjinst Image
Earetsjinst
Liturgy dooptsjinst Gerrit Bernlef Gildemacher op 26 febrewaris 1978 te Broek. [s.l; s.a.] 250x163. 4 bls. Boekdruk, ien kleur. Teard. 200 eks. Net te keap.
Letterproef Image
Letterproef
[s.l.; s.a.]. 353x350 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. 10 eks. Net te keap.
Retteket Image
Retteket
Kaartspultsje. [s.l.; s.a.]. 100x70 mm. 32 spylkaarten en 1 kaart mei spulregels yn in doaske. Boekdruk, twa kleuren.100 eks. Net mear te keap
Ut in grien forline Image
Ut in grien forline
Gedichten fan Karel Ferdinand Gildemacher. Haskerhoarne, 1973. 175x115 mm. 32 bls. Stinsele. Omkaft yn boekdruk, twa kleuren. Nite/ lime. 100 nûmere eks. Net mear te keap.
1981-1985
t Is mar wat je sien wille Image
t Is mar wat je sien wille
Fersen yn it Snitsers fan Karel F. Gildemacher. De Jouwer, 1983. 100x165 mm. 36 bls. Boekdruk, trije kleuren. Hânbûn. 250 eks. Noch te keap. Priis € 8.-
NO gjin KrUSAket noch SSovNJET  Image
NO gjin KrUSAket noch SSovNJET
Protestbiljet. [s.l.; s.a.]. 605x390 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. 50 eks. Net te keap.
Huning Image
Huning
Kwatryn fan Obe Postma út 1928. De Jouwer, Koppermoandei 1983. 195x300 mm. Plano. Boekdruk, fiif kleuren. 100 eks. Net mear te keap.
Fan waar en wyn ferlein Image
Fan waar en wyn ferlein
Fersen fan Akke Wybenga. De Jouwer, 1982. 195x130 mm. 40 bls. Boekdruk, ien kleur. Hânbûn. 250 eks. Noch te keap. Priis € 6.-
Eala Image
Eala
Utnoeging koperen (boere)brulloft Artina en Karel Gildemacher. De Jouwer, 1982. 295x300 mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. Teard. 50 eks. Net te keap.
A-print Image
A-print
Fersen en printen fan Karel F. Gildemacher. De Jouwer, 1982. 170x110 mm. 24 bls. Boekdruk, ferskate kleuren. Naaid en lime. 45 nûmere (yn in mandewiksel fan Drukwerk in de Marge) en 45 net-nûmere eks. Net mear te keap.
Ballads Image
Ballads
Fersen fan Jan Kooistra. De Jouwer, 1981. 110x270 mm. 24 bls. Boekdruk, trije kleuren. Naaid en lime. 150 eks. Noch te keap. Priis € 5.-
Oade oan de Sipel / Oda a la Cebolla Image
Oade oan de Sipel / Oda a la Cebolla
Fers fan Pablo Neruda oerset troch Klaas Bruinsma. De Jouwer, 1981. 175x140 mm. 16 bls. Boekdruk, trije kleuren. Naaid en lime. 150 eks. Net mear te keap.
Fêstlizze Image
Fêstlizze
Fersen fan Hindrik van der Meer. De Jouwer, 1981. 175x122 mm. 32 bls. Boekdruk, twa kleuren. Ill. Naaid en lime. 250 eks. Net mear te keap.
Wolkom freugde fan
Wolkom freugde fan 'e wrâld
Fers fan Gysbert Japix yn Nijfryske stavering as nijjierswinsk. [s.l.; s.a.]. 135x170, Plano. Boekdruk, ill, stimpels. 100 eks. Net mear te keap.
Friezen ha
Friezen ha 'Bakken' op ‘e Beschuitbus plakt
Reklamebiljet foar plakkers. [s.a.; s.l.]. 500x325 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur. 25 eks. Net mear te keap.
Plakkers Image
Plakkers
Plakkers foar op foarriedbussen. [s.a.; s.l.]. 60x100 mm. 6 of 8 Plano's yn in pûdsje. Boekdruk, ien kleur. (Ek earder ferskynden farianten op ûnderskate wizen útfierd). Net mear te keap.
Boerinne fan Staffolo Image
Boerinne fan Staffolo
Fersen en printen fan Karel F. Gildemacher. De Jouwer, 1983. 365x300 mm. 6 Plano's (yn in fûdraal). Boekdruk, ferskate kleuren. 45 nûmere eks. Net mear te keap.
Ride op Ruiter
Ride op Ruiter's redens
In samling klisjees mei taljochting. Ynlieding Douwe Willemsma. De Jouwer, 1985. 140x155 mm. 102 bls. Boekdruk, twa kleuren. Hânbûn. 109 nûmere en 25 net-nûmere eks. Noch te keap. Priis € 25.-
De sprong  Image
De sprong
Fers fan Willem Abma. De Jouwer, Koppermoandei 1985. 140x100 mm. Boekdruk, twa kleuren. 12 bls. Naaid. 125 nûmere eks. Noch te keap. Priis € 3.-
Daar ben je dan in Friesland Image
Daar ben je dan in Friesland
Protesttekst oangeande de behearsking fan it Frysk. [s.a.; s.l.] 428x300 mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. 125 eks. Net mear te keap.
Senesco Image
Senesco
Gedicht fan Douwe A. Tamminga. De Jouwer, Koppermoandei 1984. 100x120 mm. Boekdruk, ien kleur. 9 bls. Teard en lime. 125 nûmere eks. Net mear te keap.
Oan de grinzen Image
Oan de grinzen
Gedicht fan Freark Dam. Printe yn opdracht fan Ph. H. Breuker, F. Dam ta eare. [s.l.], 1984. 650x365 mm. Plano (twa lime bls.). Boekdruk, fjouwer kleuren. 25 nûmere eks. Net mear te keap.
Reklamefolder foar De Hynsteblom Image
Reklamefolder foar De Hynsteblom
Reklamefolder foar De Hynsteblom. De Jouwer, [s.a.]. 200x97 mm. Plano. Boekdruk, ien kleur.
Borgers Eedt Image
Borgers Eedt
Boargereed fan de stêd Snits. Aldfrysk, mei in oersetting yn it Nijsnitsers. De Jouwer, 1984. Twa plano's yn spejsale slúf. 49 eks.: 248x325 mm. Plano Boekdruk, fjouwer kleuren. Mei laksegel stêd Snits. Oersetting / taljochting 195x300 ... Lees meer
Fado Image
Fado
Fers fan Hans van de Waarsenburg. De Jouwer, july 1984. 240x150 mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. Teard. 95 eks. (yn in mandewiksel fan Drukwerk in de Marge / Project De doos die eenmaal open nooit meer dicht). Net te keap.
Reklamekaart foar Ride op Ruiter
Reklamekaart foar Ride op Ruiter's redens
Reklamekaart foar Ride op Ruiter's redens. De Jouwer, [s.a.]. 105x150 mm. Plano. Twasidich beprinte. Boekdruk, twa kleuren. 200 eks. Net mear te keap.
Printbriefkaarten Image
Printbriefkaarten
Tsien ferskillende kaarten, guon mei tekst. De Jouwer, [s.a.] 105x150 mm. en 150x105 mm. Plano. Twasidich beprinte. Boekdruk, ferskate kleuren. Fan elke kaart 99 eks. Guon noch te keap. Priis € 0,50
Aukje, hoort!  Image
Aukje, hoort!
Nederlânsktalich jierdeiliet út de njoggentjinde ieu. Oanpast oan de 75ste jierdei fan A. Oppenhuizen-Blaauw, 5 oktober 1984. [s.l.; s.a.]. 200x150 mm. Plano, Boekdruk, ien kleur. 25 eks. Net te keap.
Aankondiging Image
Aankondiging
Gedichten van Elias Annes Borger te ferskinen by syn 200ste bertedei 15 desimber 1984. De Jouwer, [s.a.]. 200x125 mm. Plano, Boekdruk, twa kleuren. Net te keap.
Gedichten van Elias Annes Borger Image
Gedichten van Elias Annes Borger
Gedichten van Elias Annes Borger. Met inleiding van F.M. Ringnalda. De Jouwer, 1984. 205x138 mm. 120 bls. Offset (Verenigde Jouster Drukkerijen), ien kleur. Hânbûn. 300 nûmere eks. Noch te keap. Priis € 15.-
Make hay when the sun shines Image
Make hay when the sun shines
Gelegenheidssonnet fan Sybe Sybesma [s.a.; s.l.]. 210x297 mm. Plano. Boekdruk, twa kleuren. Printe op fersyk fan de dichter. Net te keap.

Laat een reactie achter

Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.